položek:
0
celkem:
0 Kč
Dokončit nákup

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu

INTERCOM Bohemia spol. s r.o., Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny,
IČO: 48244953, DIČ: CZ48244953

zapsán v OR u KS Č.Budějovice odd.C, vl. 2631 (dále jen „prodávající“)

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prodávající provozuje internetový obchod (e-shop) pouze v rámci České republiky. Objednávky ze zahraničí lze vyjímečně realizovat formou proformafaktury nebo dobírky (přepravné se řídí tarify aktuálními pro danou oblast v době objednání zboží - prodejní doklady budou vystaveny v české měně), případně budou postoupeny k vyřízení našim sesterským firmám, pokud v dané zemi působí (např. Slovensko, Maďarsko).

Velkoobchodní nabídku poskytujme pouze firmám v tuzemsku. V případě registrace zahraničního subjektu, lze realizovat nákupy pouze v maloobchodním režimu.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi.

Objednáním zboží odběratel uzavírá kupní smlouvu s firmou INTERCOM Bohemia spol. s r.o. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva nabývá platnosti v okamžiku převzetí objednaného zboží odběratelem.

Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí. Odběratel je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.

V sekci e-shop je na vůli odběratele, zda se bude chtít trvale zaregistrovat (z důvodu zrychlení a zjednodušení jeho případných dalších nákupů) a nebo pouze před odesláním objednávky uvede do formuláře adresu místa dodání a kontaktní mail, případně i telefon. V případě zaregistrování obdrží odběratel automaticky vygenerovaný mail s potvrzením o registraci.

U smluvních partnerů v Partnerské zóně, je registrace povinná. V této sekci jsou zpřístupněny informace určené pouze smluvním partnerům a ceny jsou upraveny podle individuálně přiznaných slev a právě probíhajících akcí. Po vyplnění registračního formuláře v Partnerské zóně bude smluvnímu partnerovi doručen automaticky vygenerovaný mail s potvrzením o registraci.  Údaje zpracovává obchodní oddělení firmy, které obchodní podmínky, přidělené smluvnímu partnerovi, vymezuje – z toho důvodu je třeba vyčkat potřebnou dobu, kterou vyžaduje zpracování odběratelova požadavku.

Zaregistrovanému smluvnímu partnerovi v Partnerské zóně se vždy před finálním odesláním objednávky načte do formuláře jeho zaregistrovaná fakturační adresa (adresa uvedená na živnostenském listě). Pod ní má odběratel možnost doplnit adresní údaje tzv. odběrného místa, tedy místa, kam bude odesláno zboží fyzicky v případě, že není totožné s fakturační adresou. U některých zákazníků se jedná i o několik desítek různých odběrných míst – nebudou tedy evidovány - ale je vždy třeba tuto adresu doplnit. Pokud ale má odběratel pouze jedno trvale užívané odběrné místo, může jeho adresu trvale přidat ke své registraci jejím uložením s možností následného načtení a případně přepsání.

Místem dodání zboží je dodací adresa odběratele, odběratelem uvedená v registračním formuláři. Prodávající nemá povinnost dodat zboží třetí osobě (např. zákazníkovi odběratele).

Prodávající neeviduje nedodané zboží vyjma případu, kdy odběratel vyznačí (při vyplňování objednávky) tento požadavek v patřičné kolonce.

Ochrana údajů

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, odběratel dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování svých osobních a firemních údajů a evidenci jím realizovaných nákupů. Prodejce se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl odběratel, nebude sdílet se žádným dalšímu subjektem a budou využity pouze v rámci účetní a daňové evidence, kterou prodávající ze zákona vede, k vystavení a odeslání objednaného zboží, nebo k případnému kontaktu s odběratelem v případě problémů s objednaným zbožím. U smluvních partnerů navíc k zasílání sdělení obchodního rázu (akční nabídky).

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Podle Občanského zákoníku č 367/2000 §53 odstavec 7, má odběratel právo vrátit nepoužité zboží do 14 dnů od převzetí. Kupní cena, bude odběrateli vrácena po zaslání vráceného zboží na jeho náklady v originálním obalu, nepoškozené a s veškerými průvodními dokumenty.

Po obdržení vráceného zboží (při splnění výše uvedených podmínek), prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Neposílejte vrácené zboží formou dobírky! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlouží se tím doba vyřízení.

Zákonné vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů se NETÝKÁ osob a subjektů jednajících v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (smluvních partnerů).

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, popř. nedováží, výrazně se změnila cena výrobku (OZ 367/2000 Sb, §53 odstavec 7 písmeno b), nebo byly neúplně či chybně vyplněny iniciály odběratele. Ve všech těchto případech bude odběratel vyrozuměn mailem nebo telefonicky o nastalé situaci a o jejím způsobu řešení.

Způsob platby

Zákazníkům, kteří nakupují prostřednictvím e-shopu a nejsou smluvními partnery Intercomu Bohemia (nemají firemní registraci), je zboží odesíláno formou dobírky Českou poštou nebo přepravní službou do 48 hodin od přijetí objednávky. Prodávající neodpovídá za prodlení v termínu dodání způsobené přepravcem. K celkové ceně objednaného zboží bude připočteno poštovné v aktuální výši (jeho výše bude zobrazena a připočtena k celkové ceně objednávky před jejím potvrzením a odesláním). Poštovné do zahraničí určují ceníky přepravce (Pošta a pod.) platné v době podání objednávky. Balné není uplatňováno.

Platba platební kartou nebo na splátky není možná.

Smluvním partnerům je zboží odesíláno způsobem a za podmínek určených obchodním oddělením firmy Intercom Bohemia při uzavírání partnerské smlouvy.

V případě postupného vykrývání objednávky (všechno zboží nebylo v době expedice skladem) hradí přepravné dodavatël.

 Přepravné ve všech případech (netýká se zásilek do zahraničí) hradí odběratel do výše 3000,- Kč základní ceny objednávky (tj. celkové ceny bez DPH). Od 3000,- Kč této částky výše, hradí přepravu prodejce – Intercom Bohemia.*

Reklamace zboží

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů, pokud není stanoveno jinak, 24 měsíců. Prodloužení záruční doby je vždy vyznačeno u prezentace dané položky a při expedici doloženo záručním listem.

Reklamované zboží posílejte zpět doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, takto vrácené zboží nebude přijato a prodlouží se tím doba vyřízení Vaší reklamace.

Další podrobné informace: Reklamace

Další ustanovení

Společnost Intercom Bohemia si vyhrazuje právo na změnu cen nebo nabídky výrobků.

Všechna zobrazení a technická data použitá v katalogu jsou pouze informativní a mohou být změněna bez předchozího upozornění. Technická dokumentace, certifikace a prohlášení o shodě – pokud nejsou součástí balení výrobku, jsou u daného výrobku vyžadována a nebyla z jakéhokoliv důvodu s výrobkem dodána – lze zaslat na vyžádání elektronickou cestou, případně Českou poštou.

Veškeré ceny uváděné u jednotlivých položek zboží v internetovém obchodě, jsou uvedeny ve dvou podobách: bez DPH a s DPH. U jednotlivých položek je uvedena jeho aktuální dostupnost.

Informace pouze pro obchodní partnery:

U zboží, které je náchylné k poškození během transportu (např. granitové dřezy), se snažíme omezit manipulaci s ním na minimum. Takové zboží je dopravováno napřímo od našeho dodavatele v odpovídajícím balení, čímž vzniká nutnost uhradit náklady na dopravu dle aktuálně platných tarifů, které tím tomuto externímu dodavateli vznikly. Fakturu (včetně přepravného) za takto dodané zboží vystaví, po jeho fyzickém dodání zákazníkovi, prodávající (INTERCOM Bohemia).

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky odběratelem.
 • Odesláním elektronické objednávky odběratel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je odběratel neodvolatelně vázán.
 • Storno objednávky může odběratel bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 • Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem cena
  • neúplně či chybně vyplněné iniciály odběratele

*(přepavné do zahraničí hradí vždy odběratel)