položek:
0
celkem:
0 Kč
Dokončit nákup

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu:

INTERCOM Bohemia spol. s r.o., Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny,
IČO: 48244953, DIČ: CZ48244953

zapsán v OR u KS České Budějovice odd. C, vl. 2631 (dále jen „prodávající“)

Úvodní ustanovení

Prodávající provozuje internetový obchod (e-shop) pouze v rámci České republiky. Objednávky ze zahraničí lze výjimečně realizovat formou proforma-faktury nebo dobírky (přepravné se řídí tarify aktuálními pro danou oblast v době objednání zboží, prodejní doklady budou vystaveny v české měně), případně budou postoupeny k vyřízení našim sesterským firmám, pokud v dané zemi působí (např. Slovensko, Maďarsko).

Velkoobchodní nabídku poskytuje pouze firmám v tuzemsku. V případě registrace zahraničního subjektu, lze realizovat nákupy pouze v maloobchodním režimu.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva na zboží je mezi prodávajícím a kupujícím uzavírána na základě elektronické objednávky kupujícího.

Pro učinění elektronické objednávky zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o kupujícím a jeho kontaktní údaje, informace o objednávaném zboží, jeho počtu, množství a ceně, způsob úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace
o nákladech spojených s dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí. Odběratel je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.

Před odesláním objednávky prodávajícímu, má kupující možnost provést kontrolu a změnu údajů a opravu případných chyb, které do objednávky vložil. Prodávající po obdržení objednávky neprodleně potvrdí její obdržení zasláním potvrzení o nákupu na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce či v uživatelském účtu spolu s plným zněním platných Obchodních podmínek (ve formátu PDF).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky s termínem dodání zboží případně doručením potvrzení o odeslání zboží, které je kupujícímu zasláno na adresu elektronické pošty kupujícího. Objednávka se má za přijatou až okamžikem jejího potvrzení prodávajícím ve formě zaslání potvrzení o nákupu prodávajícím na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce či v uživatelském účtu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si kupující hradí sám.

Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího a kupujícího nebo
na základě zákona.

Kupní smlouva je za účelem naplnění smluvního vztahu uložena u prodávajícího a není přístupná třetím osobám.

Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

V sekci e-shop je na vůli odběratele, zda se bude chtít trvale zaregistrovat (z důvodu zrychlení a zjednodušení jeho případných dalších nákupů) anebo pouze před odesláním objednávky uvede do formuláře adresu místa dodání a kontaktní e-mail a telefon. V případě zaregistrování obdrží odběratel automaticky vygenerovaný e-mail s potvrzením o registraci.

Místem dodání zboží je dodací adresa odběratele, odběratelem uvedená v registračním formuláři. Prodávající nemá povinnost dodat zboží třetí osobě (např. zákazníkovi odběratele).

Prodávající neeviduje nedodané zboží vyjma případu, kdy odběratel vyznačí (při vyplňování objednávky) tento požadavek v patřičné kolonce.

Partnerský účet

Smluvní obchodní partneři mohou využít Partnerský účet (pokud chtějí využívat jeho možnosti). V tom případě, je registrace povinná. V této sekci jsou zpřístupněny informace určené pouze smluvním partnerům a ceny jsou upraveny podle individuálně přiznaných slev a právě probíhajících akcí. Po vyplnění registračního formuláře bude smluvnímu partnerovi doručen automaticky vygenerovaný e-mail s potvrzením o registraci.  Údaje zpracovává obchodní oddělení firmy a vymezuje obchodní podmínky přidělené smluvnímu partnerovi. Z tohoto důvodu je třeba vyčkat potřebnou dobu, kterou vyžaduje zpracování odběratelova požadavku.

Zaregistrovanému smluvnímu partnerovi s Partnerským účtem se vždy před finálním odesláním objednávky načte do formuláře jeho zaregistrovaná fakturační adresa (adresa uvedená na živnostenském listě). Pod ní má odběratel možnost doplnit adresní údaje tzv. odběrného místa, tedy místa, kam bude odesláno zboží fyzicky v případě, že není totožné s fakturační adresou. U některých zákazníků se jedná i o několik desítek různých odběrných míst – nebudou tedy evidovány, ale je vždy třeba tuto adresu doplnit. Pokud má odběratel pouze jedno trvale užívané odběrné místo, může jeho adresu trvale přidat ke své registraci jejím uložením s možností následného načtení a případně přepsání.

Ochrana údajů

Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu, odběratel dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování svých osobních a firemních údajů a evidenci jím realizovaných nákupů. Prodejce se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl odběratel, nebude sdílet se žádným dalšímu subjektem a budou využity pouze v rámci účetní a daňové evidence, kterou prodávající ze zákona vede, k vystavení a odeslání objednaného zboží nebo k případnému kontaktu s odběratelem. U smluvních partnerů také k zasílání sdělení obchodního rázu (akční nabídky). Podrobněji viz samostatný soubor ke stažení: Ochrana osobních údajů.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Odstoupení od smlouvy (§ 1829 Občanského zákoníku 89/2012 Sb).

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo

 1. a) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 2. b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 3. c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

 

Po obdržení vráceného zboží (při splnění výše uvedených podmínek), prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Neposílejte vrácené zboží formou dobírky! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlouží se tím doba vyřízení.

Zákonné vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů se NETÝKÁ osob a subjektů jednajících v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (smluvních partnerů).

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, popř. nedováží, výrazně se změnila cena výrobku nebo byly neúplně či chybně vyplněny iniciály odběratele. Ve všech těchto případech bude odběratel vyrozuměn mailem nebo telefonicky o nastalé situaci a o jejím způsobu řešení.

Způsob platby

Zákazníkům, kteří nakupují prostřednictvím e-shopu a nejsou smluvními partnery Intercomu Bohemia (nemají firemní registraci), je zboží odesíláno formou dobírky Českou poštou nebo přepravní službou do 48 hodin od přijetí objednávky. Prodávající neodpovídá za prodlení v termínu dodání způsobené přepravcem. K celkové ceně objednaného zboží bude připočteno poštovné v aktuální výši (jeho výše bude zobrazena a připočtena k celkové ceně objednávky před jejím potvrzením a odesláním). Poštovné do zahraničí určují ceníky přepravce (Česká pošta apod.) platné v době podání objednávky. Balné není uplatňováno.

Platba platební kartou nebo na splátky není možná.

Smluvním partnerům je zboží odesíláno způsobem a za podmínek určených obchodním oddělením firmy Intercom Bohemia při uzavírání partnerské smlouvy (cena za přepravu se na objednávce nezobrazuje).

V případě postupného vykrývání objednávky (všechno zboží nebylo v době expedice skladem) hradí přepravné dodavatel.

Přepravné ve všech případech (netýká se zásilek do zahraničí) hradí odběratel do výše 4000,- Kč základní ceny objednávky (tj. celkové ceny bez DPH). Od 4001,- Kč této částky výše, hradí přepravu prodejce – Intercom Bohemia.*

Reklamace zboží

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývajících z vadného plnění, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti (§ 2100 odst. 1 občanského zákoníku).

Prodávající upozorňuje kupujícího, že v souladu s § 2104 občanského zákoníku je kupující povinen zboží ihned po jeho převzetí prohlédnout. Jakékoliv vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu (§ 2108 občanského zákoníku).

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (§ 2109 občanského zákoníku).

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět (§ 2112 občanského zákoníku).

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se nevztahuje na vady vzniklé:

 1. v důsledku nesprávného skladování
 2. v důsledku neodborné montáže
 3. v důsledku nesprávného používání včetně nesprávného ošetřování zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc (§ 2161 odst. 1 občanského zákoníku):

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

*) Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností (§ 2161 odst. 2 občanského zákoníku):

 1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením **),
 3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

*) Podle § 2161 odst. 4 občanského zákoníku ujednání v bodu 6.8 se nepoužijí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

**) § 2161 odst. 3 občanského zákoníku prodávající není vázán veřejným prohlášením podle bodu písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

 

 

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající (§ 2161a občanského zákoníku).

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat (§ 2165 odst. 1 a odst. 4 občanského zákoníku).

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil (§ 2167 odst. 1 občanského zákoníku).

Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání (§ 2167 odst. 2 občanského zákoníku).

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných potíží pro kupujícího. (§ 2169 odst. 1 občanského zákoníku).

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady (§ 2169 odst. 2 občanského zákoníku).

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil (§ 2170 odst. 1 občanského zákoníku).

K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené (§ 2170 odst. 2 občanského zákoníku).

Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 obdobně, tedy prodávajícímu náleží úplata za uskladnění ve výši obvyklé (§ 2170 odst. 3 občanského zákoníku).

Kupující může požadovat, přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy (§ 2171 odst. 1 občanského zákoníku), pokud 

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil řádně a včas v souladu s občanským zákoníkem,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel (§ 2171 odst. 2 občanského zákoníku).

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí (§ 2171 odst. 3 občanského zákoníku).

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal (§ 2171 odst. 4 občanského zákoníku).

Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je‑li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy (§ 2172 občanského zákoníku).

Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část (§ 2173 občanského zákoníku).

Pokud prodávající pro konkrétní zboží poskytuje záruku, řídí se obsah záruky prohlášením prodávajícího o poskytnuté záruce. Práva ze záruky přísluší kupujícímu nezávisle vedle zákonných práv vadného plnění. Záruka za jakost vzniká prohlášením prodávajícího, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující má z poskytnuté záruky právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci.

Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu ve lhůtě určené délkou záruční doby; § 1921 a 1922 občanského zákoníku se použijí obdobně. Zejména tedy platí, že kupující je povinen vadu vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, jakmile vadu zjistí.

Všechny reklamace (uplatnění zákonných práv z vadného plnění nebo uplatnění práv ze záruky) lze uplatnit přímo u prodávajícího nebo u některého ze servisních středisek uvedených na webových stránkách prodávajícího. K reklamaci musí kupující vždy doložit doklad o koupi. V případě uplatnění práv ze záruky na jakost musí kupující k reklamaci doložit též vyplněný záruční list (pokud je ke zboží vydáván). Předložení originálu vyplněného záručního listu je tedy podmínkou pro uplatnění, resp. uznání reklamačních práv z poskytnuté záruky. 

Reklamované zboží posílejte zpět doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, takto vrácené zboží nebude přijato a prodlouží se tím doba vyřízení Vaší reklamace.

Zvláštní ustanovení o záruce za jakost

 1. Poskytovatel záruky vydá kupujícímu nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat
 2. a) údaj, že má kupující ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a
 3. b) označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky.
 4. Nesplněním povinnosti podle odstavce 1 není platnost záruky dotčena (opravy (§ 2174a občanského zákoníku).

Další podrobné informace: Reklamace

Další ustanovení

Společnost Intercom Bohemia si vyhrazuje právo na změnu cen nebo nabídky výrobků.

Všechna zobrazení a technická data použitá v katalogu jsou pouze informativní a mohou být změněna bez předchozího upozornění. Technická dokumentace, certifikace a prohlášení o shodě – pokud nejsou součástí balení výrobku, jsou u daného výrobku vyžadována a nebyla z jakéhokoliv důvodu s výrobkem dodána – lze zaslat na vyžádání elektronickou cestou, případně Českou poštou.

Veškeré ceny uváděné u jednotlivých položek zboží v internetovém obchodě, jsou uvedeny ve dvou podobách: bez DPH a včetně DPH. U jednotlivých položek je uvedena jeho aktuální dostupnost.

 

Informace pouze pro obchodní partnery:

U zboží, které je náchylné k poškození během transportu (např. granitové dřezy), se snažíme omezit manipulaci s ním na minimum. Takové zboží je dopravováno napřímo od našeho dodavatele v odpovídajícím balení, čímž vzniká nutnost uhradit náklady na dopravu dle aktuálně platných tarifů, které tím tomuto externímu dodavateli vznikly. Fakturu (včetně přepravného) za takto dodané zboží vystaví, po jeho fyzickém dodání zákazníkovi, prodávající (INTERCOM Bohemia).

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky odběratelem.

 

 • Odesláním elektronické objednávky odběratel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je odběratel neodvolatelně vázán.

 

 • Storno objednávky může odběratel bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

 

 • Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 

 1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 2. změnila se výrazným způsobem cena
 3. neúplně či chybně vyplněné iniciály odběratele

* přepravné do zahraničí hradí vždy odběratel